بی خانمانی — خدمات اجتماعی نورنبرگمتخصص در تلاش است برای جلوگیری از اقدامات پیشگیرانه به بی خانمانی

مسکن را می توان در خوابگاهها و یا بی خانمان آپارتمان

علاوه بر این پشتیبانی ارائه شده است در پیدا کردن یک آپارتمان مناسب و اجتماعی و آموزشی پیگیری مراقبت. خطر بی خانمانی و یا در حال حاضر رخ داده است بی خانمانی است که مخل به امکان دستیابی و زندگی اجتماعی برای شرکت. بنابراین بدن حرفه ای برای مسکن و بی خانمانی خدمات اجتماعی کمک در صورت فسخ ارائه متوجه اخراج و اخراج.

بدن حرفه ای برای مسکن و بی خانمانی به شما توصیه می کند در مورد قریب الوقوع مسکن از دست دادن

این می تواند رخ دهد به عنوان یک نتیجه از