تاریخچه پروتکل نوشتن نمونه, قالب, راهنماییتاریخ ورود, فرم ورود به سیستم ضبط می نویسد: در پایان یک چیز یک رویداد و یا یک فرم است. در این مورد ورود تاریخ نوشته خواهد شد همیشه به عنوان نقاط گلوله و همچنین در زمان حال است. در مقایسه با نتایج ورود اطلاعات وجود دارد در مورد چگونگی شرکت کنندگان به این نتیجه رسیدند.

این اظهارات فردی از شرکت کنندگان نوشته شده و نه در متن سیاهههای مربوط.

به کمک فردی به بحث و گفتگو خواهد شد نوشته شده در

تاریخ ورود عمدتا برای بحث ها و جلسات که در آن آشکار است باید چه منجر به نتیجه شود. در نتیجه فرد مشاهدات می تواند در نگاهی به گذشته ، اظهارات و سخنرانی و توسعه به دنبال داشته باشد. در نتیجه این پروتکل ترجیح داده است به خصوص در زمینه علوم طبیعی چون تجربی روش ممکن است دقیقا شرح داده شده است