ثبت نام در حال حاضر نیز در دسترس در فروشگاه امکان - Ü وبلاگپس از همه شما نیاز است ست و یک سند شناسایی معتبر همچنین گزینه ای برای شناسایی خود از طریق چت تصویری در و یا در شاخه های دویچه پست و انتخاب بانک های پس انداز شعب و همچنین در مغازه ها بسته خدماتعلاوه بر ثبت نام و شناسایی انجام می شود با استفاده از برنامه رایگان"ثبت نام". این می تواند برای و آندروید در مربوطه دانلود. هر کسی که در حال حاضر یک مشتری از, است تحت تاثیر این قانون جدید باید نه انجام هر گونه متعاقب احراز هويت.