خدمات برای افتتاح شعبه ای از یک شرکت خارجیتصمیم یک شرکت خارجی برای باز کردن یک دفتر شعبه در فدراسیون روسیه توجه داشته باشید از مالیات اقتدار یک کشور خارجی در ثبت نام و خارجی سازمان به عنوان یک مالیات دهندگان در کشور این شرکت با کد مالیاتی — قدرت از وکیل برای یک فرد مجاز به ثبت نام از دفتر شعبه معاملات