شهروند خدمات ماینزدر مورد چند نگرانی های شما خوش آمدید به برنامه قرار ملاقات از طریق تلفن در مرکز خدمات ما تحت شماره تلفن.

فقط پاسپورت و کارت شناسایی خواهد شد و انتخاب یو پی اس و همچنین ساده گواهی ارائه شده است. اگر شهروندان پرداخت آن ممکن است بیرون آمدن از سازمانی دلایل به بسته شدن زودرس. لطفا توجه داشته باشید که تقریبا تمام خدمات نیز می تواند در محلی خود را ارائه شده است.

ساعات مربوطه دولت, شما می توانید در اینجا پیدا کنید