مشاوره حقوقی و قانونی گنجینه آنلاین. شما می توانید پیدا کردن یک وکیل با درخواست یک وکیلمشاوره بسیار محتاطانه و همچنین در جنبه های که نمی شد به صراحت خواسته اما برای این سوال مهم است. اعتقاد ما بر این از این اما به رایگان دسترسی به عدالت برای همه بدون در نظر گرفتن آموزش و پرورش و پول و روابط. قانون و جامعه دائما در حال تغییر است فقط نیاز به تمدید حق تعیین سرنوشت و حق مشاوره به طور منظمبرای این, ما باید به طور مداوم به چالش کشیدن وضع موجود و به دنبال روش های جدید و راه حل های. صداقت و شفافیت با یکدیگر برای ما مهم است فن آوری های جدید به ابزار ما.