وکیل آلمانی آنلاین. بزرگترین پورتال حقوقی.


وکلا از جهنم: مورد ترونی - یوتیوب


نوازنده و نویسنده دیپلم- فرقه شکل یکچهارمیک وبلاگ نویس مواد مخدر-خرناس سگ قهرمان جوانان کارگر - همه از این مشاغل است ترونی پشت سر و یا در مقابل او وحشی و با هم - در زندگی خود را مانند یک لوله شکل نما در این است که کسی یک نیم لیتر خامه زده شده است ، در حال حاضر وکلا از جهنم به او فرصتی برای توبه از بدترین گناهان است وکلا برای جهنم آخرالزمانی ö آنا و لئو فیشر.