یک وکیل مشاورهارزیابی اولیه توسط یک متخصص وکیل شرکت سیستم مدولار هیچگونه مشاوره حقوقیشرکت با این نسخهها کار به طور انحصاری با وکلا و خود اشتغالی مشاوران مالیاتی که تخصصی در زمینه کارآفرینی در جامعه (مسئولیت محدود). وکیل مشاوره انجام خواهد شد توسط آویزان.