آداب و رسوم آنلاین اسناد برای واردات

گواهی بازرسی (ضمیمه از مقررات) است که شواهد برای محصولات که ایجاد شد با توجه به قوانین از کشاورزی ارگانیک و یا تولید شده است. بسته به کشور مبدا از محصولات کنترل و گواهی صادر شده توسط مقامات مختلف و یا بدن. آنها باید برای هر یک از واردات آلی یا بیولوژیک محصولات با تضمین معادل از کشورهای ثالث است. اکتبر وب سایت بر اساس این سیستم رد (تجارت کنترل و سیستم های خبره) ایجاد شده الکترونیکی گواهی بازرسی مورد نیاز است. کنترل گواهی بر اساس یک مقاله می تواند به رسمیت شناخته شده در بیشتر دوره انتقالی تنها اگر