آداب و رسوم پشتیبانی

بسته به مقصد در آلمان در خارج از اتحادیه اروپا متشکل از ارسال و بسته-کشورهای عضو اتحادیه اروپا وارد آلمان به موضوع آداب و رسوم ترخیص کالا از گمرک. این امر همچنین به ویژه و خارج از کشور کشورهای عضو اتحادیه اروپا (به عنوان مثال جزایر قناری و یا جزایر فالکلند) مناطق است. با توجه به تعداد بالا از مقصد است ممکن است به شما توصیه خاص مقررات گمرکی است. اما ما وارد برخی از نقاط برای شما است که می تواند به شما کمک کند. محموله از ارزش کل حمل و نقل در مقدار یک هزار و کار شما