آسیب بدنی (آلمان)

صدمه شخصی است دخالت در تمامیت جسمی فرد در شکل فیزیکی بیمار-درمان و یا اختلال در سلامت است. یکی هر گونه درمان پزشکی برای مقاصد شفا در برخی از راه در بدن بیمار است که نفوذ در غالب نظر صدمه شخصی است که نه تنها غیر قانونی زمانی که شما (حتی به طور ضمنی) راضی به, و یا یک قانون وضعیت اضطراری وجود دارد. دو در مقامات و سازمان با وظایف امنیتی مخفف مشترک توسط. در قانون کیفری این آسیب بدنی اداره توسط بخش به بخش (جرائم علیه تمامیت جسمی) و همچنین بخش (جرائم در دفتر) از جنایی کد. در