آسیب های اخلاقی — آنچه شما نیاز به دانستن در مورد او

جبران خسارت آسیب به سلامت, خاصیت, شما می توانید بدون مشکل. ثابت کند که اولین و مهمترین این است که آسیب بسیار سخت است. قاضی را متقاعد کند در این واقعیت است که ایجاد شد و آسیب های اخلاقی بسیار مشکل تر است. در مورد جبران آسیب های اخلاقی بسیاری می گویند. مردم وجود دارد (به خصوص در خارج از کشور) دارایی در شرایطی به منظور اثبات این واقعیت است. در کشور ما این وضعیت تا حدودی متفاوت است اما هنوز هم غیر نقدی آسیب می تواند جبران شود. اولین و مهمترین کار ما یک ارزش بزرگ در پیدا کردن