آنچه که یک شخص حقوقی است. مدنی اصطلاح توضیح

افراد طبیعی یعنی هر انسان از بدو تولد در حال حامل های مختلف حقوق و تعهدات است. اشخاص حقوقی می تواند خرس حقوق و تعهدات ارائه شده است که قانونی استقلال از شخص حقوقی است که به رسمیت شناخته شده توسط قانون مدنی کتاب. شخص حقوقی باید در یکی از قوانین تجویز فرم در حال تاسیس است. استقرار ورود باید در یک دادگاه-مدیریت رجیستری, مانند, مثلا, در ثبت نام تجاری و یا در ثبت نام از انجمن. آن را می توانید در قالب یک انجمن از افراد به عنوان به خوبی به عنوان یک دارایی که دارای یک شخصیت حقوقی