آپارتمان مدیریت دفاع و پشتیبانی

علاوه بر نگهداری و مراقبت از آپارتمان مدیریت طول می کشد مراقبت از پس از مشورت با صاحبان لازم تجدد در نمونه کارها و هر پسوند. هزینه برای آپارتمان مدیریت باید به عهده مالک است و این هزینه ممکن است اختصاص داده شده به مستاجر است. آپارتمان در مدیریت (از جمله اجاره نامه اجرایی و یا مدیریت اموال) فرض دولت از اجاره خانه های انواع — آن است که آیا آپارتمان در خانواده های تک خانه و چند خانه مسکونی و یا مالکیت مشترک. به طور کلی آپارتمان در مدیریت این نسخهها کار به عنوان یک شرکت مستقل به نمایندگی