اخراج از»بهترین»کارکنان موثر باشد

اخراج قانون حمایت از حملات ممکن است توسط کارفرما بدون علت. این امر همچنین اگر او قبلا با اشاره به کارکنان خود را به عنوان»بهترین کارکنان». کارفرما می خواهد برای خلاص شدن از یک کارمند به سرعت او همچنین اعلام کرد برای بیشتر قسمت ها هنوز در دوره آزمایشی پس از او است که در اینجا هیچ مردم رفتار یا عمل باید دلایل اخراج. کارمند می تواند فسخ اما در مورد فساد, و یا نقض حسن نیت به موجب § از (به آلمانی مدنی) بررسی قضایی است. همین امر اگر (اشتغال حفاظت از قانون) قابل اجرا است چرا که کارفرما