اخراج از استونی

با اشغال شوروی از استونی از تابستان استالینیستی ترور برتر کشور است. بخشی جدایی ناپذیر از رژیم مجبور به اسکان جمعیت گروه بود که در شوروی دیگر سرزمین های تحت اشغال است. اهداف اصلی بودند حذف واقعی یا ادعایی مخالفان رژیم ارعاب مردم اجرای اشتراکی کردن اجباری و از سرزمین های اشغالی است. اخراج از بخش های بزرگی از استونی جمعیت در مناطق داخلی اتحاد جماهیر شوروی از سال تا زمانی که استالین مرگ باید سمت چپ عمیق آثار در حافظه تاریخی استونی. در راز پروتکل اضافی را از اتحاد جماهیر شوروی, عدم تجاوز از. اوت قرار داده و هیتلر