اخراج قطع پرداخت غرامت

تا به حال برای شما و یا شما نیاز به بازنشستگی به درخواست کارفرمای خود در پیش از رابطه کاری شما. اگر بله, سپس شما قطعا انتظار می رود در کوتاه مدت قطع پرداخت برای از دست دادن شغل و یا پرداخت شده است به شما در حال حاضر. این جبران خسارت شما باید برای به اشتراک گذاشتن متاسفانه با خزانه به قانون مالیات قابل اجرا به جریان اصل در سال پرداخت. این است که بالاتر مجموع شما باید مشورت با یک مشاور با تجربه. مقدار مالیات را بسیار مهم که آیا این کمک مالی می تواند به عنوان یک