اخلاقی زیستی پایه دانش — متخصص

اخلاق دارای یک اساس زیستی این اثر بهتر است از»-در-گروه’ اثرات» آن است که به طور فزاینده ای روشن است که شرایط ژنتیکی کمک به درک از اخلاق مورد بحث قرار خواهد میان که آیا خلقت از مردم با برتر استدلال اخلاقی امکان پذیر است (آنها به عنوان»-افراد») آیا چنین موجوداتی را درک به عنوان یک نظر اخلاقی برتر بیست و دو بیست و سه بیست و چهار و اینکه آیا این توسعه می باشد بیست و پنج. با توجه به وابستگی اخلاقی گیری از زمان فعالیت متابولیک مغز و فرستنده هستند مطالعات مواد مخدر خود را است که از