اضافی توافق به قرارداد استخدام — که شما باید توجه داشته باشید

یک ارتباط کاری ثبت شده است در یک قرارداد کتبی هر دو طرف به قرارداد امضا شده توسط طرفین در نقاط ضروری است قرارداد امتیاز می تواند بسته به ماهیت و میزان فعالیت در راه بسیار متفاوت است در مورد اختلافات با کارفرما آن است که همیشه بهتر است اگر موقعیت حقوقی روشن است برای همه روشن است از قرارداد موافقت نامه