انجمن حمایت از حقوق مدنی و کرامت انسانی

جامعه برای حفاظت از حقوق مدنی و کرامت انسانی در. مارس در برلین سابق کارکنان استاسی را رد کرد و -دانشمندان و هنرمندان و -وکلا تاسیس شد. در دسامبر انجمن ثبت نام در ثبت نام از دادگاه محلی از. دو دانشمندان علوم سیاسی مورخان و قربانیان انجمن های -دیکتاتوری به پرتاب و به ویژه در استاسی-خودی کمیته -عذرخواهی در ابتدایی حس رنج می برد و تاریخی رویزیونیسم. سه چهار پنج نفر از اعضای انجمن برگزار دخالت تورهای طریق یادبود سایت برلین-ö. شش هفت شد و از سال فصلنامهي اجتماعی نظریه های حقوق بشر و فرهنگ: ایکاروس ظاهر آن متوقف شد