این اختلاف نظر بین پکن و واشنگتن با توجه به جمهوری دموکراتیک خلق کره

واشنگتن خواسته بود برای روشن کردن امتیاز خود را به طوری که پکن می تواند دیدگاه ها به هم نزدیک است این کار را ادامه دهیم ما نیاز به همکاری شما