این تغییرات به ساختمان در آپارتمان جامعه از صاحبان

این تعریف به شرح زیر است: تغییرات ساختاری در دراز مدت بازنمودی مداخله در این ماده از اموال مشترک ایجاد یک دولت جدید پس از نگهداری و حفظ وضعیت فعلی از جمله نوسازی تعمیر و یا از تولید اولیه و همچنین به عنوان تمام تغییرات که بر طراحی بیرونی از اموال جامعه در راه سازگار با محیط زیست. نه از اهمیت آن است که آیا این اقدام خودسرانه فردی صاحبان آپارتمان و یا به اقدامات آپارتمان صاحب جامعه است. تعیین کننده برای طبقه بندی به عنوان یک تغییر ساختاری در ساخت دولت و از از این با ساخت یک تغییر