بازیابی تعریف

ثابت شده است که در مورد دو صد»کارشناسان از علم و عمل است. بیش از. و عبارات آنلاین به صورت رایگان. اصلی: اجرای یک قانون پولی ادعا (مالیات و دیگر با توجه به قوانین مالیاتی به دلیل مزایای نقدی مانند حق بیمه, هزینه, مجازات, هزینه ها, کمک, جریمه, و غیره.) در این مسیر از دولت. مبنای قانونی: قانون عمومی, پول, ادعای دولت فدرال در مطابق با اداری اجرای قانون مورخ. (. من). اواخر. هستم. در این مسیر دولت اجرا خواهد شد مگر در مواردی که در اجرای مقررات قانون مالیات (مالیات) امنیت اجتماعی مداخله در قانون کار از جمله بیمه