با توجه به»بلیط»-محرومیت رغم داوطلبانه مالیات: آرگاو نشان می دهد که از آن می رود نیز متفاوت

«مقامات استکبار از بهترین»نوشت: یکی از خوانندگان.»انعطاف بوروکراسی»گفت: یکی دیگر از. ساله بازنشسته ساخته شده بود در اکتبر سال گذشته داوطلب گواهینامه رانندگی خود را. چند هفته بعد او موفق به دریافت تاییدیه با توجه داشته باشید که بازگشت داوطلبانه»بلیط»باید همان اثر را به عنوان یک عقب نشینی است. برای که انتظار می رود برای قدم زدن حداقل چند کلمه از قدردانی این یک بی عدالتی است. چند ساعت پس از این مقاله به نظر می رسد جسارت بازل قدرت ترزا و هاینز از سوئیس, کانتون ایالت آرگاو توسط — در دفتر تحریریه این روزنامه گزارش داد.»شما می توانید آن