برابری با افراد معلول — حمایت قانونی

چنین است که برابری وجود دارد همان ویژه حفاظت در برابر اخراج از جمله در مورد شدت افراد معلول است. بازنشستگی دفتر تعیین کرده است که کسی که به شدت غیر فعال چون حداقل درجه ای از ناتوانی از پنجاه است که به دست آمده قبل از هر ختم رضایت. اما این امر تنها در صورتی که اشتغال رابطه وجود داشته است برای بیش از شش ماه بدون وقفه. از ادغام در این موارد امتناع آن رضایت اخراج تنهایی از این رو بی اثر است. این امر حتی اگر آژانس فدرال برای استخدام افراد با درجه ای از ناتوانی از