براونشوایگ: اتهام جنایی سابق وکیل در تایلند دستگیر — آینه آنلاین

پس از چند سال از فرار از طریق آسیای سابق وکیل دستگیر شده است و در تایلند است. ساله از متهم با توجه به دفتر دادستان در براونشوایگ خیانت و عجز از پرداخت دیون. یورو از مشتریان خود را تجاری و مقاصد خصوصی است. در مارس, اتهامات عنوان شده علیه مردی که پس از آن متهم در پاینه زندگی می کردند. به طور مستقیم بعد از آن او فرار کرد, با توجه به دفتر دادستان به هند است. قبل از مقامات هند تصمیم گرفته بود به درخواست و تحویل او در مارس به تایلند. وجود دارد بیش از حد محققان