بررسی توسط وکیل فیلیپ مولر (دفاع-کیفری) وکیل

و بسیاری از اشکالات در حال حاضر منجر به مبهم پرونده به نجات هیچ وکیل جرأت تا زمانی که من در بر داشت آقای مولر و همکارانش: با هم آنها را نجات داد فاجعه بار روند و پس از تقریبا دو سال از کابوس تبرئه امن است. با تشکر از شما بسیار سپاسگزارم. می خواهم برای تشکر از شما برای آنها را. شما باید برای من استفاده می شود. من تا به حال بر این باور نیست در قضاوت عادلانه اما شما داده نشده است. هستم بد و خوب توسط آقای مولر نشان داده شده است. شوهر من در حال