برلین دادگاه: حفاظت از ترور است نه وظیفه بازار اپراتور

او در حال حاضر در برابر دفتر منطقه — شده اعمال شده در سازمان از ‘حفاظت’ و همچنین مجازات تهدید کرد. به حدی که قانون در زمان مراقبت از این اختلاف به دادگاه اطلاع داد. پس از تروریستی حمله به بازار کریسمس در کلیسای یادبود تقریبا یک سال پیش وجود دارد در بسیاری از مکان دقیق تر الزامات مورد نیاز در سازمان است. غرفه اپراتور وجود دارد به انتقاد که آنها را مجبور به پرداخت به دلیل محدودیت ها از بیست درصد افزایش در اجاره غرفه. حاکم شهردار ü به حال آنها روز دوشنبه در افتتاح بازار محلی در حمایت