بسته: تخصص فنی برای پروژه های بزرگ مقیاس

این تحلیل جهانی مگا پروژه ها (پروژه های با حجم حدود یک میلیارد دلار-دلار): در این پرونده از بیش از سه چهارم از پروژه های آن می آید به بودجه سرریز حداقل بیست و پنج درصد است. مهم نیست که آیا آن را می آید به تامین مالی از باد, پارک, در, کانادا, پرتاب ماهواره با یک موشک آریان از مرکز فضایی در گویان فرانسه یک مایع, گاز, گیاه در شمال یخ زده سیبری یا یک خط لوله در دریای بالتیک عوامل اصلی برای موفقیت همیشه همان: ویژگی های مفاهیم در حال تبدیل شدن بیشتر و بیشتر پیچیده. در برابر