به عنوان پدر یک کودک محروم از حقوق والدین و این که آیا به آن را انجام دهد

محرومیت از حقوق والدین — فرایند برای قرار دادن آن ملایم بسیار لذت بخش نیست. قبل از ما به دادگاه با یک شبیه ادعای صد بار در نظر بگیرید که آیا به آن را انجام دهد. اما شوهر او بلند رفته از زندگی خود بدرفتاری یا پسر یا دختر خود را با هیچ چیز دیگری برای انجام این کار به فرار به عنوان پدر و مادر حقوق پدر. ما دوست داریم که به توجه داشته باشید که انتشار تمامی حقوق برای کودک نه تنها پدر او بلکه ، به طور معمول این اتفاق خیلی کمتر اما هنوز قوانین موجود به