بیمه اتومبیل است نه آنچه که پرداخت می شود در حال حاضر

این خودرو بیمه مسئولیت قابل استفاده برای تمام خسارت ناشی از وسیله نقلیه بیمه شده است. بدون بیمه ماشین نمی تواند تایید شود. برای ثبت نام باید با توجه به این به اصطلاح -شماره (الکترونیکی شماره امنیت) دارنده دریافت در پایان از بیمه اتومبیل. هفت رقم شماره فرستاده شده است را به صاحبان خودرو امروزه در عرض یک روز از طریق پست الکترونیکی و یا اس ام اس خود را از بیمه گر. در آینده چهارده روز او باید پرداخت سهم. بیمه پرداخت می شود سهم شرکت بیمه تایید کرده است این قرارداد وجود دارد که به اصطلاح موقت بیمه