بین المللی حمایت از حقوق انسان و شهروند

بین المللی حمایت از حقوق بشر انجام شده توسط سازه های خاص: کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد دادگاه عدالت اروپا شورای اروپا. به عنوان منابع اصلی حقوق بین المللی که در تنظیم حفاظت از منافع مردم اروپا همرفت در حمایت از آزادی های اساسی و حقوق بشر, منشور حقوق بشر, قانون نهایی در همکاری و امنیت در اروپا است. بین المللی حمایت از حقوق و آزادی های مردم در ارتباط با زبان انگلیسی فیلسوفان توماس. او متقاعد شده است که انسان در یک حالت بدوی از طبیعت در حالت جنگ همه علیه همه. تنها پس از ظهور دولت یک