تحت سوگند — وکیل

هر دو در این قانون به عنوان در فرایند مدنی وجود دارد مختلف شواهد. در علاوه بر این به کارشناس و یا گواهی مدرک به هر دو آیین دادرسی مدنی (در کوتاه ک) و همچنین آیین دادرسی کیفری (در کوتاه), گاهی, گرفتن شواهد گواه است. اگر چه این است که بسیار به طور گسترده ای استفاده می شود به معنی اثبات, در همان زمان, اما نسبتا نا امن. دوباره و دوباره تبدیل به سنگ شاهدان در تناقضات و یا با توجه به روابط شخصی با کسانی که درگیر در این روند به مهار صادقانه شهادت. برای جلوگیری از اظهارات نادرست