ترخیص کالا از گمرک جدید در اتریش — ماشین حساب و راهنمایی به پرداخت

جدید قانون کار نیز تنظیم حق ترخیص کالا, همه کارگران از اند. در ژانویه سال جدید رابطه اشتغال عنوان به قطع پرداخت دریافت کرده است. همانطور که از ژانویه سال این حق برای کارگران مستقل و خود اشتغالی. نتیجه نهایی این بستگی به ماهیت فسخ رابطه اشتغال است. این ادعا است که در مقایسه با قوانین قدیمی پس از دو ماه. قدیمی قوانین کاری برای ارائه یک ادعا تنها پس از سه سال بی وقفه کار در همان شرکت. همچنین ترخیص کالا از گمرک به رفتار تنها در صورت فسخ توسط کارفرما و یا در مورد رضایت طرفین فسخ اشتغال