تست برای پاسخ به سوالات شما

‘سوال: من پدر پدری اثبات شما می توانید حتی بدون حضور مادر لطفا همیشه مشورت یک وکیل به اطمینان حاصل شود که پزشکی قانونی پدری را می توان مورد استفاده برای تست وضعیت خود را. علاوه بر این تست ارائه می دهد بسیاری از انواع مختلف از پدری تست زایمان تست و تجزیه و تحلیل بیشتر از روابط خویشاوندی و همچنین خواهر و برادر شد. با کمک از این آزمون همچنین شما می خواهد اطلاعات بیشتر در مورد منشاء قومی به عنوان مثال در پی پدری آزمون استفاده می شود به بررسی خود مواد ژنتیکی است. بسیاری از مشتریان ما