تست چشم برای گواهینامه رانندگی تست چشم تصاویر

که گواهینامه رانندگی می خواهم برای دریافت نیاز به یک چشم تست. زیرا البته شما باید قادر به دیدن خوبی به حرکت با خیال راحت در جاده ها است. هر کسی که مشکلی با به رسمیت شناختن علائم به خواندن نام خیابان و یا چگونه به تفسیر آیات از دیگر کاربران جاده به درستی به خطر انداختن خود و دیگران است. فقط در حال رشد جوان مردم نمی خواهند به مشکلات با اغلب. استفاده از کمک های بصری (عینک و یا لنزهای تماسی) است که برای بسیاری از افراد در این سن نه تنها غیر عملی بلکه غیرجذاب. برای کسب