تعویض گواهینامه رانندگی برای درخواست گواهینامه رانندگی در سال

این گواهینامه مهم سند و مدرک گواهینامه رانندگی نگهداری می شود به طور دائم. البته از این دست می توانید از کارت های تراشه نیز سریع — پس از آن به نام یک تعویض گواهینامه رانندگی. این ممکن است به دلیل رانندگی بدون گواهینامه مجازات احتیاطی. اگر صورتی کاشی از دست رفته است بنابراین جایگزینی لازم است هزینه شده را به عهده دارد. وجوه مختلف ممکن است اعمال شوند — را نگاه کنید. هزینه های واقعی برای تعویض گواهینامه رانندگی بستگی دارد اول اینکه این سند با توجه به گسل های خود را, و یا اینکه آیا آن را به