جداگانه ملک: آنچه این بدان معناست که در صورت طلاق

جدایی کالا به معنی قانون خانواده ازدواج اموال بین زن و شوهر یا ثبت نام همکاران. آن را فراهم می کند برای یک جدایی کامل از دارایی مربوطه. این به این معنی است که هر دو طرف می توانند آزادانه دور از خود و دارایی های خود را در مقابل جامعه تعلق سود که به طور معمول در ازدواج و همسر دیگر محدودیت. در مورد جدایی از اموال یک زندگی مشترک هستند و از لحاظ اقتصادی تعیین می شود اما به طور کامل به طور مستقل از یکدیگر. جدایی اموال توافق می تواند به بدون اطلاع و در هر زمان