جنایی انجمن دفاع از اتریش جنایی مدافعان

موثر مدافع جنایی است که یک صفت از حکومت قانون است ارتقاء و حفاظت از این مدافع جنایی است که هدف از این انجمن وکیل مدافع جنایی به دفاع از خاص حقوق و منافع مشتریان خود را, اما در همان زمان حکومت قانون و غالبا»با پشت خود را به دیوار». از سال در اتریش — همانطور که در بسیاری از کشورهای اروپایی و غیر اروپایی کشور — به طور خاص طراحی شده برای این منافع دفاع جنایی گرا انجمن در خدمت جنایی مدافعان و جنایی مدافعان به عنوان یک بازگشت به بالا و به تقویت آن است. انجمن اتریش جنایی