حفاظت از حقوق بشر در دادگاه

ما با ارائه نه تنها خدمات حقوقی, اما ما نیز توسعه مطلوب استراتژی و تاکتیک دفاع از حقوق خود است. این مهم است که حقوق به اشیاء از مالکیت معنوی نه تنها قبل از مداخله از شرکت های غارت و برای محافظت از رقابت ناعادلانه. یک مثال عملی: استفاده از یک نام خارجی می تواند در همان زمان به عنوان آسیب به غیر از راست به یک علامت تجاری, خدمات, علامت نام تجاری و نام تجاری به عنوان رقابت غیرمنصفانه به عنوان یک طعمه را ارائه می دهند. و که کل لیست بنابراین شما باید به مبارزه با متخلفان در