حقوقی جانشینی قانون ارث امروز

در مورد رهبری جانشینی بالقوه وراث طبقه بندی شده اند بر اساس یک سلسله مراتب مشخص است. در خط اول آن می آید به سفارشات در رابطه خویشاوندی به مرحوم. در واقع هنوز هم می گویند که یک موجود خواهد شد و یا یک وصیت نامه قرارداد مجموعه حقوقی جانشینی برای مورث است که در اصل تعیین این که چه کسی باید جانشین او پس از میراث. این قانونگذار محافظت می کند به اصطلاح وصیت نامه آزادی است. شما فقط محدود خواهد شد توسط این حق قانونی است. در دستور قبایل وارثان بسته به فاصله تا شاهد هستند, طبیعت, اول