حقوق جزا و دادرسی کیفری

در آیین دادرسی کیفری قانون آیین دادرسی کیفری (در کوتاه) از انقضای پیگرد قانونی توسط اداره تحقیقات جنایی دادستانی و دادگاه باید با رسیدگی می شود. در پرونده کیفری که آیا یک فرد متعهد خاص, دادگاه-کیفری و جرم و چه مجازات برای تحمیل شود. به عنوان جزایی مربوطه بسیار اهمیت زیادی می گذارد پایین این روش با دقت بسیار و هر گونه انحراف از این فرم می توانید ابطال ابطال یعنی بی اعتباری این روش است. در علاوه بر این به آیین دادرسی کیفری, قانون شهروندان محافظت شده توسط اتریش قانون اساسی و همچنین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در برابر