حقوق خود را در مسائل خانوادگی

ä: حق ازدواج را به دنبال دارد در مورد زندگی مشترک به وفاداری کمک و مناسب و معقول روبرو می شوند. ä است که احتمالا بهترین راه جدایی است طلاق دوستانه که عمدتا مورد علاقه قوانین روشن در یک قبلا به این نتیجه رسیدند قرارداد ازدواج است. برای شرایط خاص و همچنین به عنوان یک طلاق توافق مورد نیاز است این حداقل باید شامل توافق بر سر تقسیم دارایی های زناشویی زن زناشویی پس انداز و بدهی مورد ادعای متقابل به نفقه و اگر مناسب, بازداشت, تماس, حقوق و نگهداری برای کودکان. ä: در تجربه من, میل, در حال حاضر,