حمایت از مصرف کننده در مسافرت و تعطیلات — وکیل

نه تنها در مورد قرارداد و یا مواد غذایی مصرف کنندگان در آلمان و اروپا و بسیاری از حقوق. همچنین حمایت از مصرف کننده در, سفر, تعطیلات و سفر با اتوبوس یا قطار یا هواپیما نقش مهمی است. حقوق چه مسافران باید, اگر شما یک بسته تعطیلات رزرو شده است. خاص حمایت از مصرف کننده در هنگام سفر با این حال مصمم است بیش از دیگر حقوق مصرف کننده با استانداردهای اتحادیه اروپا و قوانین کشورهای ثالث. بنابراین حقوق مسافر تعیین شده برای مثال در مقررات از سال در سراسر اتحادیه اروپا. طول می کشد شکل حمایت از مصرف کننده