دادگاه اداری در آلمان — ترافیک جاده

ظروف در بود آلمان به برخی از مناطق به اصطلاح حوزه های قضایی تقسیم شده است. به عادی صلاحیت مالی صلاحیت کار قضایی و اجتماعی و قضایی و اداری حوزه قضایی است. غذاهای سقوط در رده دوم اغلب استفاده می شود زمانی که وجود دارد نزاع بین شهروندان و بخش عمومی. دقیق تر یک قانون عمومی اختلاف است که اختصاص داده شده به اجتماعی یا مالی صلاحیت حاوی: اراضی به دادگاه اداری. این راهنما به شما اطلاع در مورد وظایف کسانی که در دادگاه های اطلاع رسانی آنها را از موارد مختلف و اشاره به برخی از قضاوت نمونه هایی