دادگاه داوری

این صفحه هنوز در روند و نمی توانست به تکمیل و یا به درستی ترجمه شده است. اگر شما باید متوجه اشتباهات کمک به آن را به سمت راست. داوری یک زنگ نخبگان نسخه های بی پایان ماموریت های مختلف اصلاح است. همه نقشه ستاره-گره باید تکمیل شود قبل از اینکه شما می توانید شرکت در دادگاه داوری. (ترور ماموریت در, و گولم در اریس) از مطالعه حذف شدند وجود تنها یک دادگاه داوری در یک نقطه تصادفی در نقشه ستاره. دادگاه داوری برای هشدار تغییرات در هر ساعت پاداش نرخ تنها نیمی به عنوان بالا به عنوان در حالت

دادگاه داوری

برخی از اختلافات مدنی خارج می شود می تواند با توافق طرفین به دادگاه های ایالتی و خصوصی داوری دادگاه برای تصمیم گیری به آن اختصاص داده است. اساس آن توافق طرفین از سوی دیگر حقوقی سفارش می دهد که این توافقنامه اعتبار است که در یک دست. موافقتنامه داوری توافقی است که طرفین تمام یا فردی که اختلافات بوجود آمده بین آنها در رابطه با یک رابطه حقوقی از قراردادی یا غیر قراردادی طبیعت و یا در آینده بوجود می آیند این تصمیم توسط دادگاه داوری. موافقتنامه داوری ممکن است به این نتیجه رسیدند در قالب مستقل توافق و

دادگاه داوری

شکایت مورد بررسی قرار گرفت و ظرف مدت ده روز کاری بعد از ارسال مقاله تاریخ. با توجه به قانون قضاوت دادگاه داوری رخ می دهد بلافاصله و نمی توان مرطوب (هیچ جا). با توجه به حکم دادگاه صادر شده است در — روز دولت (با تضمین مالی به دادگاه). دادگاه کمک می کند تا به رایگان در زمان ارسال از اجرا اعمال در بانک از بدهکار و یا به دفتر ضابط با کنترل بیشتر از پیاده سازی تا بازگشت بدهی. سازماندهی کار با جمع بدهی قاضی خواهد بود انتخاب توسط طرفین درگیری خود و یا توسط این اداره به