دادگاه داوری از بورس وین

به عنوان یک مرکز ارائه خدمات در وین تبادل کالا به یک دادگاه داوری که در عمل بر اساس قانونی مبنای قانونی برای سریع و صالح و مقرون به حل و فصل اختلافات و یا تامین از شواهد توسط تخصص و ایجاد. مقررات فدرال و وزیر دارایی و وزیر فدرال برای اقتصاد و کار در توافق با دولت فدرال وزیر دادگستری برای اجرای ماده سیزدهم قوانین داوری از بورس وین روزنامه. جولای (-فایل). چهارم مقررات وزیر فدرال امور مالی و وزیر فدرال برای دیجیتال شدن دستگاه و محل کسب و کار داوری طبق توافق با وزیر فدرال قانون اساسی اصلاحات