درآمد — چه سود-و-زیان حساب. مشتری

این بیانیه سود و زیان و یک جزء اصلی از صورتهای مالی سالانه برای بازرگانان. ایجاد حساب سود و زیان (سود) — آیا راحت با نرم افزار حسابداری مشتری و حسابداری خود را در دسته. در علاوه بر این به ترازنامه و حساب سود و زیان به شکل اصلی بخشی از این صورتهای مالی است. آن است که ‘برادر بزرگ’ از درآمد مازاد حساب (یورو). به حساب سود و زیان بخشی از ترازنامه و بنابراین بخشی از حسابداری است. از لحاظ اقتصادی به حساب سود و زیان دیده است زیر حساب از حساب حقوق صاحبان سهام است که به تعهدات