در حال بستگان همسر. یا فقط اموال. اطلاعات مفید برای همه

به آیین دادرسی کیفری از بستگان نزدیک همسر و پدر و مادر و فرزندان و پدر و مادر خوانده با فرزندان خوانده و خواهر و برادر و پدربزرگ و مادربزرگ و نوه. او یک عضو از خانواده است. دادرسی مدنی است موجز ترین: شما در نظر گرفته بستگان نزدیک از پدر و مادر و فرزندان و برادران و خواهران. این کد کار نمی کند و تعریف این مفهوم یکی از بستگان نزدیک با این حال و با استفاده از آن در ماده ترک بدون پرداخت که کارفرما باید به کارکنان مرخصی تا پنج روز در صورت مرگ یکی از بستگان