در دادگاه انحصار وراثت پس از مرگ یک دفتر اسناد رسمی: تاریخ اسناد به ارث می برند

در فدراسیون روسیه در دادگاه انحصار وراثت پس از مرگ یک دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در (به آلمانی مدنی) و یا در آن مشخص شود. اما این همه نیست به آسانی به عنوان آن ممکن است به نظر می رسد در نگاه اول. ارث از اموال — مراحل بسیار حساس است. در آن دوره بسیاری از اختلافات است. اما, آن است که اجتناب شود و همه این را قادر خواهد ساخت آشنایی با روش های دفتر اسناد رسمی, ثبت نام ارث. در اکثر انحصار وراثت اتفاق می افتد پس از مرگ یک دفتر اسناد رسمی محل اقامت. که